Dokumentacja API - ifirma.pl


Faktura WDT


Wystawianie faktury WDT w kwotach określonych w PLN

W celu wystawienia faktury należy skonstruować żądanie (POST) w formacie JSON na adres:
https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawdt.json
Przesyłane żądanie jest zestawem danych faktury w formacie przedstawionym poniżej.

Nazwa w JSON Typ danych Wartości Wymagane Opis
Zaplacono Number >= 0.00;
<= razem brutto faktury;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Suma wpłat za fakturę
ZaplaconoNaDokumencie Number >= 0.00;
<= razem brutto faktury;
<= 10 cyfr;
< 100000000
N Kwota zapłacono na dokumencie
NumerKontaBankowego String <= 28 znaków;
BRAK (jeśli numer konta bankowego ma nie być wyświetlany)
N Numer konta bankowego firmy
DataWystawienia String Format: RRRR-MM-DD;
>= data sprzedaży;
>= data wystawienia faktury wcześniejszej
<= 15 dzień miesiąca następnego względem daty sprzedaży
T Data wystawienia faktury
MiejsceWystawienia String <= 50 znaków N Miejsce wystawienia faktury
DataSprzedazy String Format: RRRR-MM-DD;
jeśli bieżący mc księgowy, to bieżąca data, wpp ostatni dzień miesiąca
T Data sprzedaży towaru
FormatDatySprzedazy String DZN (dzienny);
MSC (miesięczny)
T Format daty sprzedaży
TerminPlatnosci String Format: RRRR-MM-DD;
>= data sprzedaży
N Termin płatności za towar
SposobZaplaty String GTK – gotówka;
POB – za pobraniem;
PRZ – przelew;
KAR – karta;
PZA – polecenie zapłaty;
CZK – czek;
KOM – kompensata;
BAR – barter;
DOT – DotPay;
PAL – PayPal;
ALG – PayU;
P24 – Przelewy24;
TPA – tpay.com;
ELE – płatność elektroniczna;
T Sposób zapłaty
NazwaSeriiNumeracji String Jeśli nie zostanie podana, zostanie wybrana domyślna N Nazwa serii numeracji dla faktury
NazwaSzablonu String Jeśli nie zostanie podany, zostanie wybrany domyślny N Nazwa szablonu wysatwianej faktury
Jezyk String en (angielski); de (niemiecki); bg (bułgarski); hr (chorwacki); cs (czeski); da (duński); nl (niderlandzki); es (hiszpański); et (estoński); fi (fiński); fr (francuski); gr (grecki); hu (węgierski); it (włoski); lv (łotewski); lt (litewski); ru (rosyjski); sk (słowacki); sl (słoweński); sv (szwedzki) T Język faktury
Waluta String PLN T Waluta na fakturze
RodzajPodpisuOdbiorcy String OUP (osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT);
UPO (upoważnienie);
BPO (bez podpisu odbiorcy);
BWO (bez podpisu odbiorcy i wystawcy)
T Rodzaj podpisu odbiorcy
PodpisOdbiorcy String <= 70 znaków N Podpis odbiorcy
PodpisWystawcy String <= 70 znaków N Podpis wystawcy
Uwagi String <= 1000 znaków N Uwagi na fakturze
WidocznyNumerGios Boolean true; false T* Widoczność numeru BDO/GIOŚ na fakturze
* Możliwe zamienne użycie pola WidocznyNumerBdo
WidocznyNumerBdo Boolean true; false T* Widoczność numeru BDO/GIOŚ na fakturze
* Pole zamiennie stosowane zamiast WidocznyNumerGios
Numer String <= 10 znaków;
null (kolejny numer z podanej serii numeracji)
T Numer wystawianej faktury
IdentyfikatorKontrahenta String <= 15 znaków N Identyfikator kontrahenta
PrefiksUEKontrahenta String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIPKontrahenta String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
Pozycje
StawkaVat Number 0.00 T Stawka VAT pozycji faktury
Ilosc Number > 0.0000;
<= 12 cyfr
T Ilosc towaru
CenaJednostkowa Number > 0.00;
<= 10 cyfr
< 100000000
T Cena jednostkowa towaru
NazwaPelna String >= 1 znak;
<= 300 znaków
T Nazwa towaru
NazwaPelnaObca String >= 1 znak
<= 300 znaków
T Nazwa towaru w języku obcym
Jednostka String >= 1 znak;
<= 10 znaków
T Jednostka towaru
JednostkaObca String >= 1 znak;
<= 10 znaków
T Jednostka towaru w języku obcym
GTU String BRAK, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 N Symbol GTU (grupy towarowo-usługowej)
TypStawkiVat String PRC (procentowa) T Typ stawki VAT
Kontrahent
Nazwa String >= 1 znak;
<= 150 znaków
T Nazwa firmy kontrahenta
Nazwa2 String <= 150 znaków N Nazwa firmy kontrahenta
Identyfikator String <= 15 znaków;
null (zostanie wygenerowany automatycznie)
N Identyfikator kontrahenta
PrefiksUE String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIP String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
Ulica String <= 65 znaków N Ulica siedziby kontrahenta
KodPocztowy String >= 1 znak
<= 16 znaków
T Kod pocztowy siedziby kontrahenta
Kraj String >= 1 znak
<= 70 znaków
T Kraj siedziby kontrahenta
KodKraju String 2 znaki N Kod 3166-1 alfa-2 kraju siedziby kontrahenta
Dla Grecji kod „EL”
Miejscowosc String <= 70 znaków N Miejscowość siedziby kontrahenta
Email String <= 65 znaków N Adres e-mail kontrahenta
Telefon String <= 32 znaki N Numer telefonu kontrahenta
OsobaFizyczna Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest osobą fizyczną.
domyslnie: false
JestOdbiorca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest odbiorcą.
domyślnie: false
JestDostawca Boolean true; false N Określa czy kontrahent i sprzedawca są ze sobą powiązani.
domyślnie: false
PodmiotPowiazany Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest podmiotem powiązanym ze sprzedawcą.
domyślnie: false
ProceduryJpk (obiekt opcjonalny)
TP Boolean true; false N Istnieją powiązania nabywcy ze sprzedawcą (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
TT_D Boolean true; false N Dostawa towarów poza terytorium kraju przez drugiego podatnika w transakcji trójstronnej (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
I_42 Boolean true; false N WDT po imporcie towarów w procedurze celnej 42 (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
I_63 Boolean true; false N WDT po imporcie towarów w procedurze celnej 63 (oznaczenie JPK).
domyślnie: false

Przykładowa zawartość żądania (JSON)

{
    "Zaplacono": 81.42,
	"ZaplaconoNaDokumencie": 141.42,
	"NumerKontaBankowego": null,
	"DataWystawienia": "2014-10-21",
	"MiejsceWystawienia": "Kobierzyce",
	"DataSprzedazy": "2014-10-21",
	"FormatDatySprzedazy": "DZN",
	"TerminPlatnosci": null,
	"SposobZaplaty": "PRZ",
	"NazwaSeriiNumeracji": "default",
	"NazwaSzablonu": "logo",
	"Jezyk": "en",
	"Waluta": "PLN",
	"RodzajPodpisuOdbiorcy": "OUP",
	"PodpisOdbiorcy": "Sean Connery",
	"PodpisWystawcy": "Tomasz Markowski",
	"Uwagi": "Order No. 3141592653",
	"WidocznyNumerGios": true,
	"Numer": null,
	"Pozycje":
	[
		{
			"StawkaVat": 0.00,
			"Ilosc": 3,
			"CenaJednostkowa": 47.14,
			"NazwaPelna": "Neseser",
			"NazwaPelnaObca": "Briefcase",
			"Jednostka": "sztuk",
			"JednostkaObca": "pcs",
			"TypStawkiVat": "PRC"
		}
	],
	"Kontrahent":
	{
		"Nazwa": "Sean Connery",
		"Identyfikator": null,
		"PrefiksUE": "GB",
		"NIP": "8526547913",
		"Ulica": "16 Rutland Square",
		"KodPocztowy": "EH1 2BB",
		"Kraj": "Great Britain",
		"Miejscowosc": "Edinburgh",
		"Email": "sean@connery.com",
		"Telefon": "441316298347",
		"OsobaFizyczna": true
	}
}

Przykład żądania POST (PHP)

$requestContent = '{"Zaplacono": 81.42,"ZaplaconoNaDokumencie": 141.42,"NumerKontaBankowego": null,"DataWystawienia": "2014-10-21","MiejsceWystawienia": "Kobierzyce","DataSprzedazy": "2014-10-21","FormatDatySprzedazy": "DZN","TerminPlatnosci": null,"SposobZaplaty": "PRZ","NazwaSeriiNumeracji": "default","NazwaSzablonu": "logo","Jezyk": "en","Waluta": "PLN","RodzajPodpisuOdbiorcy": "OUP","PodpisOdbiorcy": "Sean Connery","PodpisWystawcy": "Tomasz Markowski","Uwagi": "Order No. 3141592653","WidocznyNumerGios": true,"Numer": null,"Pozycje":[{"StawkaVat": 0.00,"Ilosc": 3,"CenaJednostkowa": 47.14,"NazwaPelna": "Neseser","NazwaPelnaObca": "Briefcase","Jednostka": "sztuk","JednostkaObca": "pcs","TypStawkiVat": "PRC"}],"Kontrahent":{"Nazwa": "Sean Connery","Identyfikator": null,"PrefiksUE": "GB","NIP": "8526547913","Ulica": "16 Rutland Square","KodPocztowy": "EH1 2BB","Kraj": "Great Britain","Miejscowosc": "Edinburgh","Email": "sean@connery.com","Telefon": "441316298347","OsobaFizyczna": true}}';

$klucz = ””;
$url = ””;
$nazwaUsera = ””;
$nazwaKlucza = ”faktura”;
$curlHandle = curl_init($url);

$hashWiadomosci = hmac($klucz, $url.$nazwaUsera.$nazwaKlucza.$requestContent);
$headers = array(
	'Accept: application/json',
	'Content-type: application/json; charset=UTF-8',
	'Authentication: IAPIS user='.$nazwaUsera.', hmac-sha1='.$hashWiadomosci
);

curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_TIMEOUT, 300);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 100);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPGET, false);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestContent);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);

$rsp = curl_exec($curlHandle);

gdzie:

 • klucz – wygenerowany klucz dostępny w serwisie ifirma.pl;
 • url – url, pod który wysyłamy żądanie;
 • nazwaUsera – login do serwisu ifirma.pl;
 • nazwaKlucza – identyfiktorKlucza –  wartość  „faktura”;
 • requestContent – zawartość żądania;

W rezultacie zwracany jest identyfikator faktury oraz kod wiadomości mówiący o poprawności wykonania żadania:

{
	”response”: {
		”Kod”: 0,
		”Informacja”: ”Faktura została pomyślnie dodana.”,
		”Identyfikator”: ”1244512”
	}
}

Wystawianie faktury WDT w walucie obcej

W celu wystawienia faktury należy skonstruować żądanie (POST) w formacie JSON na adres:
https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawdt.json
Przesyłane żądanie jest zestawem danych faktury w formacie przedstawionym poniżej.

Nazwa w JSON Typ danych Wartości Wymagane Opis
ZaplaconoNaDokumencie Number >= 0.00;
<= razem brutto faktury;
<= 10 cyfr;
< 100000000
N Kwota zapłacono na dokumencie
NumerKontaBankowego String <= 28 znaków;
BRAK (jeśli numer konta bankowego ma nie być wyświetlany)
N Numer konta bankowego firmy
DataWystawienia String Format: RRRR-MM-DD;
>= data sprzedaży;
>= data wystawienia faktury wcześniejszej
<= 15 dzień miesiąca następnego względem daty sprzedaży
T Data wystawienia faktury
MiejsceWystawienia String <= 50 znaków N Miejsce wystawienia faktury
DataSprzedazy String Format: RRRR-MM-DD;
jeśli bieżący mc księgowy, to bieżąca data, wpp ostatni dzień miesiąca
T Data sprzedaży towaru
FormatDatySprzedazy String DZN (dzienny);
MSC (miesięczny)
T Format daty sprzedaży
TerminPlatnosci String Format: RRRR-MM-DD;
>= data sprzedaży
N Termin płatności za towar
SposobZaplaty String GTK – gotówka;
POB – za pobraniem;
PRZ – przelew;
KAR – karta;
PZA – polecenie zapłaty;
CZK – czek;
KOM – kompensata;
BAR – barter;
DOT – DotPay;
PAL – PayPal;
ALG – PayU;
P24 – Przelewy24;
TPA – tpay.com;
ELE – płatność elektroniczna;
T Sposób zapłaty
NazwaSeriiNumeracji String Jeśli nie zostanie podana, zostanie wybrana domyślna N Nazwa serii numeracji dla faktury
NazwaSzablonu String Jeśli nie zostanie podany, zostanie wybrany domyślny N Nazwa szablonu wysatwianej faktury
Jezyk String en (angielski); de (niemiecki); bg (bułgarski); hr (chorwacki); cs (czeski); da (duński); nl (niderlandzki); es (hiszpański); et (estoński); fi (fiński); fr (francuski); gr (grecki); hu (węgierski); it (włoski); lv (łotewski); lt (litewski); ru (rosyjski); sk (słowacki); sl (słoweński); sv (szwedzki) T Język faktury
Waluta String EUR; GBP; USD; CHF; NOK; JPY; CZK; LTL; UAH; RUB; AUD; DKK; CAD; LVL; RON; SEK; HUF; THB; HKD; NZD; SGD; ISK; HRK; BGN; TRY; ILS; CLP; PHP; MXN; ZAR; BRL; MYR; IDR; INR; KRW; CNY; XDR T Waluta na fakturze
KursWalutyWidoczny Boolean true;
false
T Widoczność kursu waluty na fakturze
KursWalutyZDniaPoprzedzajacegoDzienWystawieniaFaktury Number >= 0.0000
<= 10 cyfr
< 100000000
T Kurs waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury
RodzajPodpisuOdbiorcy String OUP (osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT);
UPO (upoważnienie);
BPO (bez podpisu odbiorcy);
BWO (bez podpisu odbiorcy i wystawcy)
T Rodzaj podpisu odbiorcy
PodpisOdbiorcy String <= 70 znaków N Podpis odbiorcy
PodpisWystawcy String <= 70 znaków N Podpis wystawcy
Uwagi String <= 1000 znaków N Uwagi na fakturze
WidocznyNumerGios Boolean true; false T* Widoczność numeru BDO/GIOŚ na fakturze
* Możliwe zamienne użycie pola WidocznyNumerBdo
WidocznyNumerBdo Boolean true; false T* Widoczność numeru BDO/GIOŚ na fakturze
* Pole zamiennie stosowane zamiast WidocznyNumerGios
Numer String <= 10 znaków;
null (kolejny numer z podanej serii numeracji)
T Numer wystawianej faktury
IdentyfikatorKontrahenta String <= 15 znaków N Identyfikator kontrahenta
PrefiksUEKontrahenta String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIPKontrahenta String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
Pozycje
StawkaVat Number 0.00 T Stawka VAT pozycji faktury
Ilosc Number > 0.0000;
<= 12 cyfr
T Ilosc towaru
CenaJednostkowa Number > 0.00;
<= 10 cyfr
< 100000000
T Cena jednostkowa towaru
NazwaPelna String >= 1 znak;
<= 300 znaków
T Nazwa towaru
NazwaPelnaObca String >= 1 znak
<= 300 znaków
T Nazwa towaru w języku obcym
Jednostka String >= 1 znak;
<= 10 znaków
T Jednostka towaru
JednostkaObca String >= 1 znak;
<= 10 znaków
T Jednostka towaru w języku obcym
GTU String BRAK, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 N Symbol GTU (grupy towarowo-usługowej)
TypStawkiVat String PRC (procentowa) T Typ stawki VAT
Kontrahent
Nazwa String >= 1 znak;
<= 150 znaków
T Nazwa firmy kontrahenta
Nazwa2 String <= 150 znaków N Nazwa firmy kontrahenta
Identyfikator String <= 15 znaków;
null (zostanie wygenerowany automatycznie)
N Identyfikator kontrahenta
PrefiksUE String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIP String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
Ulica String <= 65 znaków N Ulica siedziby kontrahenta
KodPocztowy String >= 1 znak
<= 16 znaków
T Kod pocztowy siedziby kontrahenta
Kraj String >= 1 znak
<= 70 znaków
T Kraj siedziby kontrahenta
KodKraju String 2 znaki N Kod 3166-1 alfa-2 kraju siedziby kontrahenta
Dla Grecji kod „EL”
Miejscowosc String <= 70 znaków N Miejscowość siedziby kontrahenta
Email String <= 65 znaków N Adres e-mail kontrahenta
Telefon String <= 32 znaki N Numer telefonu kontrahenta
OsobaFizyczna Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest osobą fizyczną.
domyslnie: false
JestOdbiorca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest odbiorcą.
domyślnie: false
JestDostawca Boolean true; false N Określa czy kontrahent i sprzedawca są ze sobą powiązani.
domyślnie: false
PodmiotPowiazany Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest podmiotem powiązanym ze sprzedawcą.
domyślnie: false
ProceduryJpk (obiekt opcjonalny)
TP Boolean true; false N Istnieją powiązania nabywcy ze sprzedawcą (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
TT_D Boolean true; false N Dostawa towarów poza terytorium kraju przez drugiego podatnika w transakcji trójstronnej (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
I_42 Boolean true; false N WDT po imporcie towarów w procedurze celnej 42 (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
I_63 Boolean true; false N WDT po imporcie towarów w procedurze celnej 63 (oznaczenie JPK).
domyślnie: false

Przykładowa zawartość żądania (JSON)

{
	"NumerKontaBankowego": null,
	"DataWystawienia": "2014-10-21",
	"MiejsceWystawienia": "Kobierzyce",
	"DataSprzedazy": "2014-10-21",
	"FormatDatySprzedazy": "DZN",
	"TerminPlatnosci": null,
	"SposobZaplaty": "PRZ",
	"NazwaSeriiNumeracji": "default",
	"NazwaSzablonu": "logo",
	"Jezyk": "en",
	"Waluta": "EUR",
	"KursWalutyWidoczny": true,
	"KursWalutyZDniaPoprzedzajacegoDzienWystawieniaFaktury": 4.0843,
	"RodzajPodpisuOdbiorcy": "OUP",
	"PodpisOdbiorcy": "Sean Connery",
	"PodpisWystawcy": "Tomasz Markowski",
	"Uwagi": "Order No. 3141592653",
	"WidocznyNumerGios": true,
	"Numer": null,
	"Pozycje": 
	[
		{
			"StawkaVat": 0.00,
			"Ilosc": 3,
			"CenaJednostkowa": 47.14,
			"NazwaPelna": "Neseser",
			"NazwaPelnaObca": "Briefcase",
			"Jednostka": "sztuk",
			"JednostkaObca": "pcs",
			"TypStawkiVat": "PRC"
		}
	],
	"Kontrahent": 
	{
		"Nazwa": "Sean Connery",
		"Identyfikator": null,
		"PrefiksUE": "GB",
		"NIP": "8526547913",
		"Ulica": "16 Rutland Square",
		"KodPocztowy": "EH1 2BB",
		"Kraj": "Great Britain",
		"Miejscowosc": "Edinburgh",
		"Email": "sean@connery.com",
		"Telefon": "441316298347",
		"OsobaFizyczna": true
	}
}

Przykład żądania POST (PHP)

$requestContent = '{"NumerKontaBankowego": null,"DataWystawienia": "2014-10-21","MiejsceWystawienia": "Kobierzyce","DataSprzedazy": "2014-10-21","FormatDatySprzedazy": "DZN","TerminPlatnosci": null,"SposobZaplaty": "PRZ","NazwaSeriiNumeracji": "default","NazwaSzablonu": "logo","Jezyk": "en","Waluta": "EUR","KursWalutyWidoczny": true,"KursWalutyZDniaPoprzedzajacegoDzienWystawieniaFaktury": 4.0843,"RodzajPodpisuOdbiorcy": "OUP","PodpisOdbiorcy": "Sean Connery","PodpisWystawcy": "Tomasz Markowski","Uwagi": "Order No. 3141592653","WidocznyNumerGios": true,"Numer": null,"Pozycje": [{"StawkaVat": 0.00,"Ilosc": 3,"CenaJednostkowa": 47.14,"NazwaPelna": "Neseser","NazwaPelnaObca": "Briefcase","Jednostka": "sztuk","JednostkaObca": "pcs","TypStawkiVat": "PRC"}],"Kontrahent":{"Nazwa": "Sean Connery","Identyfikator": null,"PrefiksUE": "GB","NIP": "8526547913","Ulica": "16 Rutland Square","KodPocztowy": "EH1 2BB","Kraj": "Great Britain","Miejscowosc": "Edinburgh","Email": "sean@connery.com","Telefon": "441316298347","OsobaFizyczna": true}}';

$klucz = ””;
$url = ””;
$nazwaUsera = ””;
$nazwaKlucza = ”faktura”;
$curlHandle = curl_init($url);

$hashWiadomosci = hmac($klucz, $url.$nazwaUsera.$nazwaKlucza.$requestContent);
$headers = array(
	'Accept: application/json',
	'Content-type: application/json; charset=UTF-8',
	'Authentication: IAPIS user='.$nazwaUsera.', hmac-sha1='.$hashWiadomosci
);

curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_TIMEOUT, 300);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 100);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPGET, false);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestContent);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);

$rsp = curl_exec($curlHandle);

gdzie:

 • klucz – wygenerowany klucz dostępny w serwisie ifirma.pl;
 • url – url, pod który wysyłamy żądanie;
 • nazwaUsera – login do serwisu ifirma.pl;
 • nazwaKlucza – identyfiktorKlucza –  wartość  „faktura”;
 • requestContent – zawartość żądania;

W rezultacie zwracany jest identyfikator faktury oraz kod wiadomości mówiący o poprawności wykonania żadania:

{
	”response”: {
		”Kod”: 0,
		”Informacja”: ”Faktura została pomyślnie dodana.”,
		”Identyfikator”: ”1244512”
	}
}

Zmiany dla ryczałtowca

W przypadku wystawiania faktury przez ryczałtowca należy zmodyfikować przesyłane żądanie i w pozycjach faktury należy dodać pole StawkaRyczaltu. W przeciwnym wypadku zostanie zastosowana stawka ryczałtu domyślnie ustawiona w konfiguracji konta.

{
	:
	"Pozycje":
	[
		{
			"StawkaVat": 0.23,
			"StawkaRyczaltu": 0.03,
			"Ilosc": 3,
			"CenaJednostkowa": 47.14,
			"NazwaPelna": "Neseser",
			"NazwaPelnaObca": "Briefcase",
			"Jednostka": "sztuk",
			"JednostkaObca": "pcs",
			"TypStawkiVat": "PRC"
		}
	],
	:
}

Wykorzystanie danych kontrahenta zapisanego w bazie użytkownika

Wystawiając fakturę WDT można przypisać ją do kontrahenta, który istnieje w bazie kontrahentów użytkownika. W tym celu należy wykorzystać następujące pola w żądaniu:

 • IdentyfikatorKontrahenta
 • PrefiksUEKontrahenta
 • NIPKontrahenta

Mechanizm działa następująco:

 1. Wyszukiwanie w pierwszej kolejności odbywa się po identyfikatorze kontrahenta przekazanym w polu IdentyfikatorKontrahenta.
 2. Nieodnalezienie pasującego kontrahenta po podanym identyfikatorze lub niepodanie pola IdentyfikatorKontrahenta powoduje wyszukanie kontrahenta po proefiksie UE i numerze NIP przekazanym w polach PrefiksUEKontrahenta i NIPKontrahenta
 3. Brak dopasowania na podstawie powyższych pól powoduje utworzenie w bazie nowego kontrahenta na podstawie danych z obiektu Kontrahent.
 4. W przypadku braku możliwości utworzenia nowego kontrahenta zwracany jest komunikat błędu.

Pobieranie wystawionej faktury WDT

Do pobrania wystawionej faktury WDT wykorzystywany jest identyfikator faktury, który jest zwracany w komunikacie potwierdzającym prawidłowe dodanie faktury w wybranym formacie (możliwe: PDF, JSON, XML).
W celu pobrania faktury należy skonstruować żądanie (GET) w formacie JSON na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawdt/identyfikator_faktury.format

gdzie:

 • identyfikator_faktury – to identyfikator faktury uzyskany w odpowiedzi po poprawnym wystawieniu faktury, może zostać zastąpiony przez numer faktury (w numerze faktury ukośniki „/” należy zastąpić podłogami „_”, czyli np. 314/2014 to 314_2014);
 • format – to jeden z trzech formatów, w którym chcemy pobrać fakturę, czyli: PDF, JSON lub XML.

Przykład:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawdt/1244521.xml

Pobierając fakturę w formacie PDF, można pobrać jej duplikat poprzez wskazanie w żądaniu parametru typ jako dup.
Przykład:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawdt/1244521.pdf?typ=dup

Duplikat będzie zawierał datę wystawienia zgodną z datą jego pobrania.

Pobierając fakturę w formacie PDF możliwy jest również wybór głównego języka faktury poprzez dodanie parametru jezykWydruku w żądaniu.
Parametr może przyjąć następujące wartości:

 • polski – głównym językiem faktury będzie język polski
 • obcy – głównym językiem faktury będzie język obcy

Przykłady żądań z parametrem:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawdt/1244521.pdf?jezykWydruku=polski
https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawdt/1244521.pdf?jezykWydruku=obcy

Przykłąd żądania GET (PHP)

$klucz = ””;
$url = ””;
$nazwaUsera = ””;
$nazwaKlucza = ”faktura”;
$curlHandle = curl_init($url);

$hashWiadomosci = hmac($klucz, $url.$nazwaUsera.$nazwaKlucza);
$headers = array(
	'Accept: application/pdf',
	'Content-type: application/pdf; charset = UTF-8',
	'Authentication: IAPIS user='.$nazwaUsera.', hmac-sha1='.$hashWiadomosci
);

curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_TIMEOUT, 300);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 100);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPGET, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);

$rsp = curl_exec($curlHandle);

gdzie:

 • klucz – wygenerowany klucz dostępny w serwisie ifirma.pl;
 • url – url, pod który przesyłane jest żądanie;
 • nazwaUsera – login do serwisu ifirma.pl
 • nazwaKlucza – identyfikator klucza – wartość „faktura”

Pobieranie listy wystawionych faktur WDT

Mozliwe jest również pobranie listy faktur WDT. W tym celu należy wysłać żądanie (GET) na adres:
https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawdt/list.json?parametry
gdzie jako parametry można zdefiniować, które faktury mają się znaleźć na liście. Możliwe jest:

  1. Pobranie listy ze wskazaną liczbą ostatnich faktur WDT z użyciem parametru limit
   Przykład dla pobrania listy ostatnich 10 faktur:
https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawdt/list.json?limit=10
  1. Pobranie listy faktur wystawionych w określonym następujacymi parametrami przedziale czasu:
    • dzienOd
    • miesiacOd
    • rokOd
    • dzienDo
    • miesiacDo
    • rokDo

   Przykład dla pobrania listy faktur wystawionych pomiędzy 10 kwietnia 2014 a 6 czerwca 2014:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawdt/list.json?dzienOd=10&miesiacOd=04&rokOd=2014&dzienDo=06&miesiacDo=06&rokDo=2014


Copyright 2001-2024 ifirma.pl